KRZEPINSKI spol. s r.o. nabízí klientům, kteří uvažují o koupi nemovitosti kompletní poradenský a právní servis, včetně posouzení vhodnosti nemovitosti, vyřízení veškerých finančních služeb spojených s úvěrem či hypotékou. Ve spolupráci se spřízněnými realitními kanceláří zajistíme vyhledání vhodné nemovitosti dle vašich potřeb. Poradíme Vám ve všem, co Vás při  koupi nemovitosti může potkat. Zajistíme pro vás kompletní právní servis a zajistíme vám zastoupení a fyzickou přítomnost právního zástupce při všech jednáních. Vypracujeme Vám ocenění nemovitosti o tržní ceně nemovitosti, kde je obsažena přesná specifikace nemovitosti, popis dané nemovitosti a okolí, srovnání trhu a závěr, kde je vyjádření k obvyklé ceně a samotné stanovení ceny odůvodněno.

Kupujete nemovitost? 

Koupě nemovitosti je otázka neobyčejně komplexní a vyžaduje značnou zkušenost a schopnost předvídat nejrůznější nepříznivé situace. Odborná pomoc pro dobrou koupi je přínosem dokonce i pro zkušeného kupce. Často je totiž třeba činit zásadní rozhodnutí v podmínkách nejistoty nebo časového tlaku.

Technické a právní vady nemovitostí

Při koupi nemovitosti je třeba pečlivě dbát na množství potencionálních hrozeb. Formální zátěže a ohrožení mohou být, zástavní práva včetně zákonných, soudcovských zástavních práv, daňových zástavních práv, penále a sankce plynoucích z porušení úvěrových smluv zajištěných zástavním právem k nemovitosti, předkupní práva zákonná nebo smluvní, nájemní a podnájemní smlouvy a vztahy (nezaznamenávají se do katastru nemovitostí), soudní řízení, do kterého strana kupující může být nucena vstoupit, konkurs a problematika insolvenčního zákona, soudní řízení o výkonu rozhodnutí, ať již prodejem nemovitostí či zřízením soudcovského zást. práva, neuhrazené daňové povinnosti, existence pohledávek věřitelů, kteří by mohli být prodejem nemovitosti zkráceni na svých právech, nařízení předběžného opatření soudem pro zamezení nakládání s nemovitostmi, správní řízení, do kterého strana kupující může být nucena vstoupit, smlouvy, zakládající práva, které dosud nejsou zapsány v katastru nemovitostí, návrhy u katastrálního úřadu, o kterých dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, problematické vztahy mezi spoluvlastníky nebo účastníky společného jmění manželů, dědická řízení.Některá tato omezení se nezapisují do katastru nemovitostí, pokud ano, zápis omezení vlastnického práva nebo jeho změna jsou prováděny s prodlením. 

Z technických vad a lokální problematiky namátkou

Obecně: Narušená statika budovy, problémy s izolacemi proti vlhkosti a podmáčením, problematické skryté stavební prvky budovy, dřevokazné houby, nevyhovující tepelná izolace budovy (betonové cihly, kámen ve zdivu), stará ekologická zátěž, závadné a plně nefunkční rozvody a sítě, závady na technologických částech budovy a funkčních systémech a možné zatajování a zakrývání všech těchto vad na straně prodávající. Časté a závažné závady se obvykle týkají těchto prvků stavby: Střecha, okna, podlahy, suterén, kanalizace, vytápění, omítky, elektroinstalace. Prohlídka a posouzení stavby zkušeným stavebním technikem (stavební inspektor), event. odborníky dalších profesí a případný odhad nákladů rekonstrukce je žádoucí. Lokální problémy: Záplavové oblasti a lokality s místními přívalovými záplavami, radonová expozice, nedostatek studniční vody, nízký tlak ve vodovodním řadu (obojí typicky jako sezónní záležitost), omezený přístup k nemovitosti, nepojistitelnost budovy. Se činností správních orgánů a úřadů souvisejí: Stavební uzávěra, chráněná území a další správní opatření, ochranná pásma a koridory, chráněné oblasti, veřejnoprávní věcná břemena, probíhající nebo plánované pozemkové úpravy v katastrálním území a další nucené zásahy do vlastnických vztahů, nepříznivé vlivy dopravy a komunikací nejen stávající, ale i v budoucnu plánované včetně výstavby a změn územního plánu.

Vhodné smluvní zajištění

Smluvní zajištění transakce je nutno co nejlépe individualizovat s ohledem na konkrétní okolnosti případu a zohlednit zároveň rovněž obchodní stránku věci. Typové smlouvy nebo smlouvy vytvářené od stolu bez náležité znalosti množství informací a jedinečných vztahů týkajících se konkrétní nemovitosti nejsou vyhovující. Např. jiný stupeň zajištění uhrazení daně z převodu nemovitostí prodávajícím tak vyžaduje domek prodávaný českou fyzickou osobou-zaměstnancem a jiný činžovní dům ve vlastnictví cizozemské společnosti. Nerozlišování podstatných a nepodstatných rizik a okolností ve vztahu k příležitostem může výhodný nákup překazit ke škodě kupujícího. Na druhé straně je třeba pečlivě pamatovat na specifické hrozby, naznačené výše.

Cena

Častým jevem je nasazení kupní ceny prodávajícím tak, že příliš převyšuje obecnou cenu nemovitosti ve vztahu k trhu nebo neodpovídá konkrétní situaci prodávajícího. Názor odborníka je zde vhodným korektivem, navíc na sebe třetí strana bere nepopulární úlohu toho, kdo zjevuje nepříznivé zprávy a nemusí to být proto přímo zájemce.

Trendy ve vztahu k lokalitě a druhu nemovitosti

Stav let minulých, kdy trh nemovitostí byl přehřátý a kdy poptávka převyšovala nad nabídkou, byl výjimečný a již se nevrátí. To klade zvýšené nároky na "dobrou koupi", neboť chyba v této fázi se sama automaticky nenapraví tak snadno jen uplynutím jistého času jako dříve, kdy ceny stabilně rostly.Daleko větší pozornost je také třeba věnovat náležitému rozlišování příležitostí v závislosti na poloze, druhu nemovitosti a dalších jejich kvalitách. Plošné charakteristiky a souhrnná čísla jsou zavádějící a nedostatečné.