KRZEPINSKI spol. s r.o. nabízí klientům kompletní poradenský a právní servis v případě prodeje nemovitostí dražbou. Zajistíme pro Vás vhodného prověřeného dražebníka, který Vám pomůže v rámci dobrovolné či nedobrovolné dražby prodat Vaší nemovitost za nejvyšší cenu. V rámci služeb Vám zajistíme kompletní poradenský nebo právní servis po celou dobu případu a vyjednáme nejvýhodnější podmínky pro Vás. Pro klienty, kterým hrozí prodej nemovitosti dražbou  nabízíme zastoupení v rámci dražby nebo zajištění oddlužnění či získání prostředků formou nebankovních půjček na vyplacení zástavy vedoucí k zrušení dražby.   

Dražba

Dražba je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického, nebo jiného práva k předmětu dražby. Předmětem dražebního jednání (dražby) mohou být jak nemovitosti, tak věci movité, ale např. i podnik. Při dražbě se licitátor obrací na předem určený okruh osob, na předem určeném místě a čase.Novým vlastníkem dražené věci se stává vydražitel, tedy zájemce, který při dražebním jednání učinil nejvyšší nabídku a pokud vydražitel následně uhradí cenu dosaženou vydražením. Jednání může být i ukončeno, pokud nikdo nenabídne ani cenu nejnižšího podání. Dražby se řídí zákonem číslo 26/2000 Sb.

Exekuce dražby nemovitostí – co se může dražit

Předmětem dražby nemovitostí mohou být stavby spojené se zemí pevným základem (domy, byty, nebytové prostory, budovy, garáže atd.) a pozemky. Exekucí, tedy prodejem v dražbě, lze postihnout jak stavby evidované v katastru nemovitostí, tak stavby, které nejsou zapsané v katastru nemovitostí. Dražby nemovitostí dělíme na držby nedobrovolné a dražby dobrovolné.

Nedobrovolná dražba nemovitost

Dražba nedobrovolná se provádí na návrh věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím, nebo doložena vykonatelným notářským zápisem. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snižovat. Dražební jistota se započítává na cenu dosaženou vydražením Cena dosaženou vydražením je vydražitel povinen ji uhradit do 10 dnů od skončení dražby.

Dobrovolná dražba nemovitostí

Dobrovolná dražba veřejná dražba prováděná na návrh vlastníka. Za vlastníka je považována rovněž osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit a je vlastníkem zmocněna nebo na základě zvláštního právního předpisu oprávněna předmět dražby zcizit (např. správce konkurzní podstaty). Provedením dobrovolné dražby nejsou dotčena věcná břemena váznoucí na věci. V případě dobrovolných dražeb nezanikají zástavní práva váznoucí na věci ani práva vyplývající ze smluv o omezení převodu nemovitosti - působí vůči vydražiteli.

Dražební vyhláška

Dražební vyhlášku k prodeji nemovitosti vyhlásí exekutor, který v dražební vyhlášce uvede místo, datum a čas zahájení dražby, označení předmětu dražby a příslušenství, výsledná cena, nejnižší podání a stanovený minimální příhoz, který může účastník dražby učinit, minimální příhoz (minimální částka, o kterou lze navyšovat příhozy), požaduje-li dražebník složení dražební jistoty, způsob a lhůtu pro její složení, číslo účtu a adresu místa, kde má být dražební jistota složena, co je dokladem o složení dražební jistoty, výši dražební jistoty a způsob jejího vrácení; popřípadě lze-li složit dražební jistotu platební kartou nebo šekem, způsob složení ceny dosažené vydražením apod. Dražební vyhláška je kromě povinného (osoby, jejíž nemovitost je předmětem dražby) doručována i jeho manželovi, a dalším subjektům dle typu dražby (např. katastrální úřad, obecní nebo finanční úřad). Dražební vyhláška se zveřejňuje na úřední desce exekutora, případně v místě obvyklým způsobem prostřednictvím obecního úřadu. Rovněž je zveřejněna na Portálu dražeb (www.portaldrazeb.cz) a v Centrální evidenci exekucí (www.ceecr.cz).

Půjčka na vyplacení  dražby

Jedná se o rychlou nebankovní půjčku na vyplacení exekucí, která je vhodná pro klienty, kteří potřebují vyplacení exekuce, dražby nebo jiných závazků na nemovitosti a následně tuto nebankovní půjčku na vyplacení exekuce konsolidovat do hypotečního úvěru, dlouhodobé nebankovní půjčky nebo úvěru. Půjčkou na vyplacení exekuce se také klient může oddlužit a zbavit se tak všech dluhů a následně nemovitost prodat. Jedná se především o vyplacení závazků na nemovitosti dlužníka jako je exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, dražba, exekutorské zástavní právo, soudcovské zástavní právo ve prospěch finančního úřadu, OSSZ, zdravotní pojišťovny nebo jen nevýhodné zástavní právo smluvní atd.